Algemeen privacybeleid

TELESFOROS bvba (in de persoon van Annie Wyffels en Luc Van Lancker) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en verbruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is Annie Wyffels, zaakvoerder.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact met ons opnemen via info@telesforos.be.  Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen zullen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als cliënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze  diensten voor te stellen (direct marketing) .

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens worden door ons verzameld en verwerkt?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als cliënt, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw geestelijke gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor het verlenen van diensten in het kader van de overeenkomst die wij met u hebben,  direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw gegevens door ons?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.  In dit geval hebben wij met deze verwerker steeds een verwerkersovereenkomst gesloten.

Soms hebben we een toelating om gegevens over u door te geven, soms zijn we hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen.

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

  • recht op informatie;
  • recht om de toestemming in te trekken;
  • recht op inzage;
  • recht op rectificatie;
  • recht van bezwaar;
  • recht op gegevenswissing;
  • recht op beperking van de verwerking;
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
  • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wijzigingen

TELESFOROS bvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld

© 2023 Telesforos bvba

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief


Zoek doorheen de website

Pinterest